Inleiding

Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Eylo B.V. (Eylo). Het adres van Eylo is Nieuwstraat 16B 2266AD, te Leidschendam met het KvK-nummer: 69973261.

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eylo. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Eylo en de afnemer van de producten die Eylo levert (de Klant).

Eylo heeft het recht om deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen. De laatste versie van deze voorwaarden is van toepassing. Klant en Eylo mogen alleen van deze voorwaarden afwijken als dat schriftelijk is vastgelegd.

In deze voorwaarden worden Klant en Eylo samen ook Partijen genoemd.

Artikel 1 - Begrippen

 • Aanbod: een van Eylo afkomstig aanbod, offerte of voorstel;
 • Dag: een kalenderdag;
 • Schriftelijk op schrift of per e-mail;
 • Overeenkomst iedere overeenkomst, schriftelijk geaccepteerd aanbod of getekende offerte strekkende tot de levering van de Producten door Eylo aan de Klant;
 • Website de website van Eylo. eylo.io, eylo.shop

Artikel 2 - Product

Eylo levert telefoontoestellen, headsets en andere telecommunicatie-aanverwante producten (het Product of de Producten ). Eylo zal deze algemene leveringsvoorwaarden op verzoek kosteloos naar de Klant toesturen. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op onze website eylo.shop.

Artikel 3 - Aanbiedingen

 1. Elk aanbod van Eylo is vrijblijvend en kan door Eylo worden herroepen.

 2. Als Eylo een aanbod doet, is deze 14 geldig, tenzij anders overeengekomen.

 3. Elk aanbod bevat de noodzakelijke informatie zodat het voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn, daarnaast wordt in een aanbod in ieder geval opgenomen:

  1. De prijs, exclusief belastingen

  2. Een overzicht en specificatie van de producten

  3. De beoogde datum van levering

  4. De kosten van levering

  5. De wijze van betaling

  6. De wijze waarom een overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

 4. Een aanbod is pas bindend wanneer de Klant schriftelijk met het aanbod instemt op de daarvoor voorgeschreven wijze.

 5. Eylo kan een door de Klant geaccepteerd aanbod binnen 7 dagen na aanvaarding zonder opgaaf van redenen schriftelijk herroepen. In dat geval komt er tussen Partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 - Bestellingen

 1. Bestellingen kunnen zowel voor periodieke leveringen als eenmalige leveringen worden gedaan.

 2. Bestellingen dienen via de website telefonisch te worden gedaan (een Bestelling ).

 3. Een Bestelling is pas definitief na schriftelijke bevestiging door Eylo.

 4. Indien een Bestelling niet (geheel) geaccepteerd kan worden zal Eylo een alternatief aanbod doen. Een Bestelling wordt pas definitief na schriftelijke acceptatie danwel afwijzing van het alternatieve aanbod.

 5. Eylo behoudt zich het recht voor om een Bestelling zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 5 - Aflevering

 1. Eylo en Klant maken afspraken over de aflevering van het Product. De kosten voor aflevering worden duidelijk aangegeven op de website.

 2. Eylo bepaalt de wijze van transport, na overleg met Klant.

 3. Levering zal gebeuren binnen twee dagen na betaling, behalve als schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 6 - Prijs

 1. Alle door Eylo gecommuniceerde prijzen zijn in euro en exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

 2. Alle prijzen zijn inclusief verpakking, kosten voor vervoer, verzending en heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

Artikel 7 - Betaling en incassokosten

 1. Klant kan betalen met Ideal creditcard automatische incasso bankoverschrijving na ontvangst van een factuur .

 2. Ingeval de Klant een factuur ontvangt moet deze altijd binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

 3. Als Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Klant moet dan de wettelijke handelsrente betalen. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat

 4. Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

  • De volledige vordering van Leverancier op Klant is onmiddellijk opeisbaar als:

   1. Klant een betalingstermijn overschrijdt;

   2. Klant failliet is of in surseance van betaling;

   3. Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;

   4. Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

   5. In geval van verzuim is de Klant alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Eylo. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

    • 15% over de eerste €2500;
    • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
    • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
    • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
    • 0,5% over het overige deel.

  Artikel 8 - Transport

  1. Eylo zorgt voor een wijze van transport die geschikt is voor het Product en waarbij de juiste mate van zorgvuldigheid wordt gehanteerd.

  2. Het transport eindigt op het moment dat Klant of werknemers van Klant de distributiewagens in ontvangst hebben genomen op de daartoe bestemde plaats en de afleverbon voor akkoord is getekend.

  3. Schade ontstaan tijdens het transport komt voor rekening en risico van Eylo.

  4. Als de Klant een afwijkende wijze van transport wenst dan de door Eylo voorgestelde wijze komen de extra kosten daarvan voor rekening van de Klant.

  5. Leveringstermijnen die door Eylo worden gecommuniceerd zijn indicatief en kunnen niet gelden als een fatale termijn.

  6. Eylo mag een Bestelling in delen laten bezorgen.

  Artikel 9 - Controle en klachtenregeling

  1. Eylo levert het Product af met een afleverbon, welke Partijen ondertekenen. De bon geldt als vaststelling van de hoeveelheid geleverde producten van die levering.

  2. De Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt. De Klant moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.

  3. De Klant moet eventuele zichtbare gebreken of klachten binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Eylo mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Eylo mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

  4. De Klant is verplicht de gekochte Producten af te nemen bij aflevering van een Bestelling, ook indien een Bestelling (deels) onjuist is. Als de Klant weigert de gekochte producten af te nemen komen de kosten voor extra levering, opslag en bewaring voor rekening van Klant.

  5. Als de Klant op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

  6. Als de Klant een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

  7. De Klant heeft geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling als:

   1. De Producten niet meer te identificeren zijn als afkomstig van Eylo.

   2. De gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige behandeling.

   3. Eylo niet de mogelijkheid heeft gehad om de producten te onderzoeken.

   4. De Klant niet aan zijn verplichtingen tegenover Eylo heeft voldaan, uit welke hoofde dan ook.

   5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Eylo die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van de Klant.

  Artikel 10 - Retour

  1. Indien Klant een (deel van een) bestelling wil retourneren dan dient de Klant contact op te nemen met Eylo voor de te volgen procedure.

  2. Door doorverkopen, verhuren of het anderszins ingebruiknemen of geven van het Product vervalt het recht op retour.

  Artikel 11 - Garantie

  1. Op alle Producten geeft Eylo een garantie van een jaar, tenzij anders aangegeven door de fabrikant.

  2. Geen garantie wordt gegeven als sprake is van ëën van de situaties, genoemd in lid 8 van het artikel "Controle en klachtenregeling". Daarnaast vervalt het recht op garantie als de Klant niet binnen vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk de garantie heeft ingeroepen.

  3. Eylo heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door reparatie, een vervangend product te leveren of door de factuurwaarde terug te storten. Terugstorting van de factuurwaarde kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.

  Artikel 12 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Eylo garandeert dat het Product voldoet aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke eisen die daaraan worden gesteld.

  2. Minimale afwijkingen van bijvoorbeeld afmetingen, aantallen, gewicht en kleuren kunnen niet als een terkortkoming van Eylo worden aangemerkt.

  3. Eylo is niet aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of kosten die voortvloeien uit een overeenkomst of uit het gebruik van het Product.

  4. Als Eylo toch aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van 500,00.

  5. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Eylo beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Eylo uitkeert.

  6. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Eylo.

  Artikel 13 - Verjaringstermijn

  De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Eylo is één jaar.

  Artikel 14 - Intellectueel eigendom

  1. Eylo garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele eigendomsrechten.

  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt Eylo alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde producten, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.

  Artikel 15 - Geheimhouding en privacy

  1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Eylo alle informatie van Klant geheimhouden tegenover derden.

  2. Eylo zal de informatie die door Klant gegeven is niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor je deze informatie geeft, behalve als Eylo optreedt in een procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.

  3. Eylo zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Klant niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

  Artikel 16 - Ontbinding

  Eylo heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, als de Klant:

  1. In staat van faillissement wordt verklaard;

  2. Surseance van betaling wordt verleend;

  3. Een andere wettelijke of informele schuldsaneringsregeling aanvraagt;

  4. Door executoriaal beslag wordt getroffen;

  5. Door conservatoir beslag wordt getroffen en dit beslag niet binnen 30 dagen wordt opgeheven; of

  6. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld.

  Artikel 17 - Overmacht

  1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Eylo kan geen beroep worden gedaan op door Eylo genoemde levertijden.

  2. Eylo kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden dan mogen allebei de partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

  3. Als Eylo zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Eylo het nagekomen deel factureren.

  Artikel 18 - Nietigheid

  Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

  Artikel 19 - Strijdige clausule

  In het geval dat deze algemene leveringsvoorwaarden en een overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen afspraken.

  Artikel 20 - Vindplaats

  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69973261.

  Artikel 21 - Toepasselijk recht

  Nederlands recht.

  Artikel 22 - Bevoegde rechter

  Rechtbank Den Haag.

  Contact

  Eylo B.V.
  Nieuwstraat 16B KvK: 69973261
  2266AD Leidschendam
   
  Tel: 088 - 211 2121
  Email: info@eylo.io

  Referentie:

  Versie 1 van de algemene leveringsvoorwaarden - 1 september 2018.